Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

KVO Koneet Oy, y-tunnus 0414771-2 (myöhemmin Rekisterinpitäjä).

Yhteystiedot:
Voudinkatu 33
21200 Raisio
myynti@kone-viitasalo.fi
Puhelin 02 255 0355

 2. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Rekisteriin kuuluvat Rekisterinpitäjän asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet verkkokauppaan tai tehneet tilauksen verkkokaupasta. Rekisteriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä Rekisterinpitäjään, puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai myymälässä ja jättäneet yhteystietonsa tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Tilausten ja toimitusten käsittelyyn ja arkistointiin
 • Ostohistorian säilyttämiseen mahdollisia tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten
 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Asiakaspalvelun, toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

Henkilötiedot

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Yrityksen yhteyshenkilön tiedot

Tilaustiedot

 • Ostetut ja tilatut palvelut
 • Tilauksen ajankohta ja kesto
 • Palvelun toimitusosoite
 • Maksutapatiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Kone-Viitasalo Oy, Tietosuoja-asiat, Tuotekatu 12, 21200 Raisio. Rekisterinpitäjällä on pyynnöstä yksi (1) kuukausi aikaa toimittaa Asiakkaalle kooste tiedoista.  

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä saa tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana ja palveluiden käyttöön, viestintään sekä ja asiointiin liittyvistä tapahtumista sekä
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan rekisterin ulkopuolelle rahoitus, vakuutus-, takuu-, rahti- ja rekisteröintiasioihin liittyen sekä kirjanpitoon. Takuutiedot luovutetaan maahantuojalle ja laitevalmistajalle.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Rekisterinpitäjän ulkopuolelle. 

Evästeiden käyttäminen:

Evästeet ovat selaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja, joita sivustomme sekä verkkokauppamme käyttää sisällön personointiin, analytiikan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Kaikki evästeiden kautta hyödynnettävä tieto on anonymisoitua.

Evästeiden avulla meidän on mahdollista saada tietoa verkkokauppaan palaavista asiakkaista, tunnistaa vierailijoita ja luoda yhdistelmätietoja kävijöistä.

Meidän käyttämissä järjestelmissä, joita ylläpitää kolmannes osapuoli, käytetään myös evästeitä. Näissä järjestelmissä evästeitä käytetään mm. kävijämäärien mittaukseen, kävijöiden katsomien tuotteiden tunnistamiseen sekä uudelleenmarkkinointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on teknisesti suojattu palomuurilla. Palvelimia säilytetään valvotussa tilassa, jonne pääsy vain valituilla henkilöillä.  Asiakastietoja tulostetaan paperille, sikäli kun ne vaativat allekirjoituksia tai siirtämistä kirjanpitoon tulosteena. Kirjanpidon tulosteet säilytetään sähköisessä järjestelmässä mihin vain nimetyillä henkilöillä on käyttöoikeudet. Kaikki rekisterien tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. 

8. Käsittelyn kesto

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekistereissään, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena tähän on, mikäli tilaus on tullut EU:n ulkopuolelta. Tällöin tilauksen toimitustiedot luovutetaan kuljetusliikkeelle toimitusta varten.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Rekisteriselostetta palvelumme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme palveluun rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.